Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

EVÄSTEET

Sivustolla käytetään evästeitä palvelun turvallisuuden, tehokkuuden ja käytettävyyden takaamiseksi.
Käytämme Google Analyticsiä keräämään anonyymejä tilastoja kotisivu vierailijoiden liikennemääristä ja käyttäytymisestä. Käytämme tietoja tuotteidemme ja kotisivujemme käyttäjäkokemuksen kehittämiseen. Lue lisää evästeiden käytöstä tietosuojaselosteen osiosta 11.1. Evästeiden käyttö.

TIETOSUOJASELOSTE

1 REKISTERINPITÄJÄ

Electrocon Kristinestad Oy Ab
Y-tunnus: 1036893-3
Käyntiosoite: Liidenintie 2, 64140 Tiukka, Suomi
Postiosoite: Liidenintie 2, 64140 Tiukka, Suomi

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tomas Grynngärds
Puhelin: +358 (0)40 569 6607
Sähköpostiosoite: tomas@electrocon.fi

3 REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Electrocon Kristinestad tai sen valtuuttaman yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta:

  • Electrocon Kristinestad palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu.
  • Electrocon Kristinestad ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta.
  • Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
  • Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja raportoinnin tarpeisiin sekä asiakassuhteen kehittämiseen. Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai ammatinharjoittajille tietolainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Ryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Electrocon Kristinestadin asiakkaana olevat tai aiemmin olleet henkilöt.

  • Electrocon Kristinestad ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, asiakashistoria, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito sekä tiedot yhteydenotoista.
  • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot sekä mahdollinen itse tuottama sisältö (esim. verkkosivun kautta jätetty yhteydenottopyyntö)
  • Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.
  • Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi rekisteröityyn yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän selain, IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Electrocon Kristinestad säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: Rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn asiakkuuteen, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista. Osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli. Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä, ja muut tunnetut järjestelmät.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilörekisteri säilytetään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Asiakastietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Mahdollinen paperiversiossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Electrocon Kristinestadin työntekijät, salassapitosopimuksella sidotut ammatinharjoittajat tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus.

10 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

10.1 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa käsittelytoimia, joita Electrocon Kristinestad kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Electrocon Kristinestad ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.

10.2 Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Electrocon Kristinestad asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

10.3 Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Electrocon Kristinestadia rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Electrocon Kristinestadilta vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

10.4 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

10.5 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Electrocon Kristinestad ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

11 PROFILOINTI

11.1 Evästeiden käyttö

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

12 YHTEYDENOTOT

Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun henkilöön. Electrocon Kristinestad voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. Mikäli Electrocon Kristinestad havaitsee, että tietopyyntöjä käytetään selkeästi väärin ja haitallisissa tarkoituksissa voidaan tietopyynnön esittäjä velvoittaa korvaamaan kohtuulliset kulut tietopyynnön toteuttamiseen kuluvasta työmäärästä, tai Electrocon Kristinestad voi kieltäytyä tietopyynnön suorittamisesta.

13 TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.